Terms and conditions

Om innehållet på Enspiri Academys sidor

Innehållet i samtliga skrivelser eller i kursmaterial från Enspiri Academys förmedlar inte investeringsråd eller andra råd. I den mån läsaren använder beskrivningar, beräkningar, exempel eller annan i framställningen förekommande information som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut, sker detta på läsarens egen risk.

Oavsett att erforderlig hänsyn iakttagits för att säkerställa att detaljer är riktiga och inte missvisande ansvarar inte Optionsbloggen.se, Enspiri Consulting eller dess samarbetspartners samt uppdragsgivare till någon del för skada till följd av att i framställningen förekommande information använts som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut. Läsaren uppmärksammas på att handel med optioner och andra derivatinstrument kan medföra särskilda risker.

För handel och clearing med derivat på NASDAQ Stockholm gäller NASDAQ Stockholms Derivatregelverk i dess vid var tid gällande lydelse, vilket finns tillgängligt för allmänheten på www.nasdaqomx.com/nordicrules.


Köpvillkor

Enspiri Consulting AB gör köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Ångerrätt för konsumenter och kurser med ångerrätt angiven
På kurser som annonseras med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller sådan ångerrätt från köpdatumet, såvida vi inte uppgett att vi erbjuder 14 dagars ångerrätt från kursens startdatum. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut. Vi återbetalar dina pengar inom 1 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

Vi vill uppmärksamma dig om att ångerrätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar å ett företags vägnar eller i kommersiellt syfte. Om du köper våra kurser/paket som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte.

Ångerrätt för företagskunder: Kurser, rådgivning och medlemstjänster

Våra medlemstjänster, kurser samt rådgivning som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen. 

Garantier
Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då vi mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut. Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber vi dig dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet. Vid nyttjande av garantin kommer all tillgång till kursportalen samt tillhörande tjänster av stoppas då kursavgiften återbetalats.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners Paypal, Stripe och/eller Simplero. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso.

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso.

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Enspiri Consulting AB och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Enspiri Consulting ABs hemsidor eller portaler.

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Enspiri Consulting ABs produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Enspiri Consulting AB. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder). Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Enspiri Consulting AB erbjuder individuella kursprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och lösenord samt en medlemsprofil som du kan använda under kursens gång och i den privata medlemsportalen. Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa kursen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Konfidentialitet

Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv du också. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, representanter för Enspiri Consulting AB samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och Enspiri Consulting AB-teamet hållas strikt konfidentiella.


Säkerhet och personuppgifter

Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. Enspiri Consulting AB garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Ansvarsfriskrivning

Enspiri Consulting AB och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper kursen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kursen. Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.

Förseningar och inställda kurser

Enspiri Consulting AB förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom Enspiri Consulting ABs kontroll. Om kursen skjuts upp av Enspiri Consulting AB kommer kursdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Enspiri Consulting AB, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Tvist

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

Force majeur

Om Enspiri Consulting AB eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Enspiri Consulting AB inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Enspiri Consulting AB återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:

E-post: info@enspiri.se
Adress: Båtsmansvägen 10, 18164 Lidingö
Org.nr: 559183-0095

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning.